คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
คำอธิบายรายวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครฃุ
ฟสกากาก่ดวหสกดาฟกวสดาฟกดสาหก่ดวสฟกาดสกาด่ฟกสดาฟกสดาฟกวดสาฟห่กดสาฟกดสฟหาก่ดสฟหกาดฟสหกด่ฟหสกด่ฟหกสดาฟ่หกวสดฟ่หกดสาฟห่กดวสฟห่กดวฟสก่ดฟวหสกาด่ฟวหสกด่ฟหกวสดฟ่หกวสดฟ่หกดสฟห่กดสฟหกาดฟหวสกดฟวสกด
My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.